PGS, wózki widłowe, serwis, części, sprzedaż, wynajem
PGS, wózki widłowe, serwis, części, sprzedaż, wynajem
PGS wózki widłowe wózki paletowe sprzedaż wynajem naprawa części zamienne

Regulamin Warunków Sprzedaży Usług

GRUPA PGS SP. Z O.O.

§ 1

Postanowienia ogólne


1. Złożenie zamówienia w firmie GRUPA PGS Sp. z o.o. równoznaczne jest z zapoznaniem się z niniejszym  Regulaminem Warunków Sprzedaży Usług GRUPA PGS Sp. z o.o. a także z ich akceptacją.

2. Złożenie zamówienia następuje poprzez przesłanie drogą elektroniczną lub faxem potwierdzenia otrzymanej oferty, zamówienia bądź złożenia zamówienia osobiście w siedzibie firmy GRUPA PGS Sp. z o.o.

3. Przyjęcie zamówienia przez GRUPA PGS Sp. z o.o. równoznaczne jest z zawarciem przez strony umowy, zlecenia na wykonanie usługi.

4. GRUPA PGS Sp. z o.o. poinformuje Zamawiającego o kosztach zamówienia przed jego realizacją.

5. GRUPA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówienia spowodowane nieterminową wpłatą ew. zaliczki, przedpłaty przez Zamawiającego.

6. Zapłaty, przedpłaty jak i wynagrodzenia z tytułu wykonanej usługi Zamawiający dokonuje osobiście w siedzibie GRUPA PGS Sp. z o.o. bądź na wskazany rachunek bankowy.

7. GRUPA PGS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo naliczenia dodatkowych opłat, jak również zmiany danych w przyjętym do realizacji zamówieniu.

§ 2

Oferta cenowa


1. Oferta cenowa ważna jest 7 dni, od daty wystawienia przez GRUPA PGS Sp. z o.o.

2. Ceny na ofercie podane zostały za jedną sztukę lub komplet w zależności od oferowanego produktu, usługi.

3. Podane ceny są cenami netto nie zawierają podatku  VAT.

4. Ilości magazynowe ważne są w dniu złożenia oferty.

§ 3

Realizacja zamówienia


1. GRUPA PGS Sp. z o.o. realizuje zamówienie w ustalonym przez strony terminie, którego bieg rozpoczyna się po dniu, w którym przyjęto zamówienie do realizacji.

2. Zamówienie powinno określać podstawowe warunki takie jak: asortyment, ilość, oczekiwane miejsce dostawy (nazwa, kod pocztowy i adres Odbiorcy), oraz powinno określać dokładną nazwę Zamawiającego (nazwa firmy, NIP, imię, nazwisko oraz numer telefonu osoby zamawiającej.

3. Jeśli adres dostawy różni się od adresu Zamawiającego, konieczne jest podanie go w zamówieniu.

4. GRUPA PGS Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe na skutek niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zlecenia usługi oraz dostarczenia niekompletnego, uszkodzonego, nienadającego się do podjęcia z nim prac urządzenia.

5. GRUPA PGS Sp. z o.o. wykonuje zamówienie w terminie ustalonym z Zamawiającym, który należy rozumieć w ten sposób, że:

  1. GRUPA PGS Sp. z o.o. wykonuje usługi w dniach roboczych, tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (Świąt).
  2. GRUPA PGS Sp. z o.o. przystąpi do realizacji zamówienia w pierwszym dniu roboczym następującym po terminie wpłynięcia zamówienia.

6. GRUPA PGS Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu przesyłki spowodowane przez Zamawiającego lub firmę kurierską.

§ 4

Warunki płatności


1. Za zamówione towary bądź usługi Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:

  • gotówką za pobraniem - przy odbiorze: należność pobiera kurier.
  • dokonując przedpłaty - przelewem bankowym na konto GRUPA PGS Sp. z o.o.
  • przelewem bankowym - na termin płatności ustalony między stronami.przelewem bankowym - na termin płatności ustalony między stronami.

- warunkiem przelewu terminowego jest dostarczenie dokumentów założycielskich firmy tj. (KRS,  NIP, REGON).

§ 5

Postępowanie reklamacyjne


1. Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić stan zamówienia w chwili jego odbioru.

2. Zamawiający zobowiązany jest do sporządzenia protokołu reklamacyjnego w obecności dostawcy, pracownika firmy kurierskiej.

3. Zamawiający zobowiązany jest do zgłoszenie reklamacji najpóźniej w terminie 48h od daty sfinalizowania zamówienia. 

4. W przypadku zwrotu lub rezygnacji z zamówionych części, Zamawiającemu potrącone zostanie 20% wartości jednostkowej towaru.

5. Zwrot oraz reklamację części przyjmowane są tylko w oryginalnym opakowaniu, w którym zostały dostarczone przez GRUPA PGS Sp. z o.o.

§ 6

Gwarancja


1. Jeżeli w gwarancji na usługę nie zastrzeżono innego terminu, wynosi ona jeden rok licząc od dnia, w którym została wystawiona faktura zakupu. Natomiast gwarancja na części zamienne wynosi 6 miesięcy od daty wystawienia faktury.

§ 7

Ochrona danych osobowych:


1. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednakże konieczne w celu zawarcia umowy handlowej, wystawienia faktury, dostawy zamówienia oraz otrzymania wpłaty. Administratorem danych osobowych jest GRUPA PGS sp. z o.o., który zobowiązuje się przechowywać wszelkie dane swoich klientów w sposób należyty, zgodny z założeniami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w celu realizacji zamówień. Wszystkim osobom przysługuje prawo do kontroli, wglądu, poprawy i zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wyżej wymieniony sprzeciw można wyrazić kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta (tel. 48 41 343 74 01 lub mail: biuro@grupa-pgs.pl). GRUPA PGS sp. z o.o. wykorzystuje dane osobowe swoich kontrahentów do przekazywania im informacji handlowych. Uczestnictwo w takich akcjach jest w pełni dobrowolne i w  każdej chwili możecie Państwo zobowiązać nas do wstrzymania przekazywania Państwu informacji i powiadomień. Wszelkie dane pobrane od naszych klientów są wysoce poufne. Przekazanie danych organom administracji publicznej, urzędnikom lub innym służbom następuje z zachowaniem prawa polskiego i międzynarodowego. Dane uzyskane przez naszych pracowników w trakcie wykonywania przez nich obowiązków służbowych są  używane wyłącznie do realizowania ich obowiązków w czasie pracy.

§ 8

Postanowienia końcowe


1. W przypadku gdy Zamawiający również posiada ogólne uregulowania dotyczące warunków umów, GRUPA PGS Sp. z o.o. jest nimi związana tylko wtedy, gdy wyrazi dodatkowo na to zgodę w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w osobnym oświadczeniu. Milczenie GRUPY PGS Sp. z o.o. w tym zakresie jednoznaczne jest z odmową wyrażenia zgody na obowiązywanie warunków umów Zamawiającego.

2. W pozostałym zakresie zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.

3. Poprzez akceptacje Regulaminu, Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z ich treścią i akceptuje warunki nimi określone.

4. Akceptacja Regulaminu stanowi warunek konieczny dla przyjęcia zamówienia przez GRUPA PGS Sp. z o.o.

5. Przyjmuje się, że Zamawiający składając zamówienie zapoznał się i zaakceptował powyższy Regulamin.