Przegląd wózków widłowych jest kluczowym elementem zapewnienia bezpiecznej i wydajnej pracy tych urządzeń. Dlatego każdy przedsiębiorca, który korzysta z wózków, musi znać harmonogram i zasady ich przeprowadzania. Zgodnie z przepisami, przeglądy powinny być realizowane przez serwisantów lub inspektorów technicznych posiadających odpowiednie doświadczenie oraz certyfikaty potwierdzające ich umiejętności w zakresie obsługi i konserwacji wózków widłowych.

W jakim celu wykonuje się przegląd wózka?

Przegląd wózka wykonuje się w celu zapewnienia bezpieczeństwa jego użytkowania. Regularny przegląd umożliwia wykrycie i naprawę ewentualnych usterek i nieprawidłowości oraz przedłużenie żywotności pojazdu. Regularne przeglądy pozwalają na utrzymanie wózka w dobrym stanie technicznym, co przyczynia się do minimalizacji ryzyka wypadków i awarii podczas pracy.

Dbanie o sprawność wózków jest niezbędne, by spełnić wymagane normy bezpieczeństwa i higieny pracy, dlatego regularne badania techniczne są obowiązkowe i kontrolowane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Kto może przeprowadzać przegląd wózków widłowych?

Przeglądy konserwatorskie wózków widłowych mogą być wykonywane przez wykwalifikowany personel serwisowy lub techników posiadających specjalistyczne szkolenia w zakresie obsługi i naprawy wózków widłowych. Ważne jest, aby osoby te posiadały aktualne uprawnienia do przeprowadzania takich badań. Dzięki temu masz pewność, że posiadają one odpowiednią wiedzę oraz dostęp do narzędzi niezbędnych do dokładnego ocenienia stanu technicznego urządzenia. W grę wchodzą jedynie uprawnienia wydane przez państwową jednostkę UDT.

Jeśli natomiast chodzi badania techniczne, to mogą być one wykonywane jedynie przez inspektorów urzędu dozoru technicznego przy obecności konserwatora wózków widłowych, a także operatora danego pojazdu.

Jak często należy wykonywać przeglądy?

Częstotliwość wykonywania przeglądów wózka zależy od rodzaju badania. Najczęściej wykonywane są przeglądy codzienne. Wykonuje je użytkownik wózka zarówno przed jak i po pracy. Jeśli chodzi natomiast o przeglądy konserwacyjne, ich regularność jest dokładnie określona w dokumentacji dostarczanej wraz z nowym wózkiem widłowym. Brak takich dokumentów wymaga niezwłocznego zgłoszenia do Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi, istnieją określone terminy, w jakich należy przeprowadzać te przeglądy konserwacyjne:

 • przeglądy powinny odbywać się co 30 dni w przypadku wózków jezdniowych wyposażonych w wysięgnik, które podnoszą operatora wraz z ładunkiem, mają mechaniczny napęd podnoszenia i są wyposażone w podest lub siedzisko dla operatora,
 • co 60 dni należy przeprowadzać przeglądy w przypadku wózków jezdniowych podnośnikowych, które są wyposażone w mechaniczny napęd podnoszenia i mogą być obsługiwane ręcznie lub za pomocą zdalnego sterowania.

Przeglądy okresowe wykonywane przez UDT odbywają się natomiast co roku.

Typy przeglądów wózków widłowych

Codzienna kontrola wózka widłowego

Przed rozpoczęciem każdej zmiany operator wózka widłowego powinien wykonać rutynowy przegląd. Szybka kontrola kluczowych elementów zapewni bezpieczną pracę i zapobiegnie awariom.

Sprawdzić należy:

 • Stan opon – brak pęknięć, zużycia, prawidłowe ciśnienie.
 • Płyny eksploatacyjne – poziom oleju, płynu hamulcowego i chłodzącego.
 • Hamulce – skuteczność i płynność działania.
 • Sygnały ostrzegawcze – działanie świateł, klaksonu i innych sygnałów.
 • Uszkodzenia mechaniczne – wgniecenia, pęknięcia, deformacje.
 • Kontrolki – brak niepokojących sygnałów na desce rozdzielczej.
 • Poziom paliwa/gazu/ładowania baterii

Pamiętaj, codzienna kontrola to nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim troska o bezpieczeństwo swoje i innych. Dbając o wózek widłowy, dbasz o komfort pracy i zapobiegasz kosztownym awariom.

Przeglądy okresowe

Regularne przeglądy to kluczowy element dbania o wózki widłowe i bezpieczeństwo operatorów. Przeprowadzane co najmniej raz w roku przez inspektorów UDT, obejmują one dwa główne obszary: dokumentację i stan techniczny urządzenia.

Dokumentacja obejmuje:

 • Księgę rewizyjną i dziennik konserwacji,
 • Protokoły pomiarów elektrycznych,
 • Uprawnienia operatorów i konserwatorów.

W zakresie technicznym sprawdzane są:

 • Układy wózka (szczelność hydrauliki, hamulce),
 • Stan wideł, łańcuchów i opon,
 • Wyposażenie kabiny operatora,
 • Oświetlenie i sygnalizacja dźwiękowa.

Badania doraźne (eksploatacyjne oraz powypadkowe)

W przypadku awarii, uszkodzenia, wypadku lub innego zdarzenia mogącego negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo wózka widłowego, konieczne jest przeprowadzenie doraźnego badania. Szybka diagnoza problemu pozwoli na jego naprawę i zapobiegnie dalszym awariom.

Badania te, realizowane przez inspektorów UDT, obejmują:

 • Weryfikację zaleceń z poprzedniego przeglądu – sprawdzenie, czy właściciel wózka zastosował się do zaleceń i wytycznych z ostatniego badania okresowego.
 • Ocenę napraw i modyfikacji – kontrola, czy naprawy i modyfikacje wózka zostały wykonane zgodnie z normami bezpieczeństwa.
 • Sprawdzenie montażu komponentów – weryfikacja poprawnego montażu nowo zamontowanych części.
 • Potwierdzenie usunięcia usterek – upewnienie się, że wszystkie zdiagnozowane wcześniej usterki i awarie zostały naprawione.

Badania doraźne przeprowadza się po:

 • Wypadkach i awariach – w przypadku zdarzeń, które mogły narazić na niebezpieczeństwo operatora lub inne osoby.
 • Wymianie kluczowych części – po wymianie lin nośnych, mechanizmów chwytających, systemów podnoszenia, urządzeń do zmiany zasięgu lub konstrukcji wsporczej.

Przeglądy konserwacyjne

Regularne przeglądy i konserwacja to podstawa utrzymania wózka widłowego w doskonałej kondycji. Pozwala to na wydłużenie jego żywotności i zapewnienie bezpiecznej pracy. Dokumentacja przeglądów w Dzienniku Konserwacji jest weryfikowana przez inspektorów UDT podczas okresowych kontroli.

Częstotliwość przeglądów:

 • Miesięcznie: Wózki jezdniowe z wysięgnikiem i napędem mechanicznym, podnoszące operatora z ładunkiem, platformowe lub z siedziskiem operatora.
 • Co dwa miesiące: Wózki z napędem mechanicznym i funkcją podnoszenia, obsługiwane ręcznie lub zdalnie.

Zakres przeglądu okresowego:

 • naprawa drobnych usterek i uszkodzeń.
 • wymiana zużytych  części i podzespołów,
 • uzupełnianie olejów i smarowanie,
 • kontrola zgodności eksploatacji z normami i zasadami użytkowania.

Przeglądy specjalne

Wózki widłowe, niczym inne maszyny, wymagają okresowych kontroli. Oprócz standardowych przeglądów, w określonych sytuacjach konieczny jest przegląd specjalny. To kompleksowe badanie, które zapewnia bezpieczeństwo i zgodność z normami.

Kiedy przeprowadza się przegląd specjalny?

 • Przed pierwszym uruchomieniem nowego wózka widłowego.
 • Po dłuższym okresie postoju, np. po remoncie lub przerwie w eksploatacji.
 • Przed wykonaniem szczególnie ryzykownych operacji, np. podnoszenia ciężkich ładunków.
 • Po upłynięciu resursu wózka widłowego.
 • Po 10 latach eksploatacji, jeśli wózek nie posiada określonego resursu.

Zakres przeglądu specjalnego:

 • Konstrukcja nośna – dokładna kontrola ramy i innych elementów konstrukcyjnych.
 • Podzespoły – badanie mechanizmów, hydrauliki, pneumatyki i instalacji elektrycznej.
 • Wyposażenie – sprawdzenie stanu opon, hamulców, oświetlenia i innych elementów wyposażenia.
 • Dokumentacja – weryfikacja książki rewizyjnej, instrukcji obsługi i innych dokumentów.

Podsumowanie

Regularne przeglądy i konserwacja wózków widłowych są niezbędne do zapewnienia ich bezpiecznej i efektywnej pracy. Dzięki temu można nie tylko zapobiegać awariom, ale również przedłużać żywotność urządzeń, co ma kluczowe znaczenie dla zachowania wysokiej wydajności i minimalizacji kosztów operacyjnych.

Potrzebujesz przeglądu wózka? Nasz serwis wózków widłowych zapewni Ci kompleksowe wsparcie, które nie tylko poprawi codzienną eksploatację wózków, ale również przeprowadzi wszystko zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.