Hyundai 1.6 - 2.0 (24V)

Li-Ion | Gel

3300 - 7000 mm

1600 - 2000 kg

Hyundai 2.5 - 3.5 (48V)

Li-Ion | Gel

3300 - 7000 mm

2500 - 3500 kg